Zakoni i podzakonska akta

Na ovoj stranici pronaći ćete zakonske propise iz oblasti zaštite kulturnih dobara, ali i one sa kojima se arhivski radnici susreću u tekućem radu.

Važeći zakoni i propisi:

Stariji zakoni i propisi:

 • Zakon o državnoj arhivi (1898)…
 • Zakon o državnih arhivima NR Srbije (1951)….
 • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi (1976)…
 • Zakon o zaštiti kulturnih dobara (1977)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara (1981)…
 • Zakon o kulturnim dobrima (1990)…
 • Pravilnik o osnivanju i zadacima stručnih saveta pri državnim arhivima (1952)…
 • Pravilnik o uslovima za sticanje stručnih zvanja u arhivskoj delatnosti Srbije (1977)…
 • Pravilnik o bližim uslovima za početak rada organizacija zaštite kulturnih dobara (1981)…
 • Pravilnik o tehničkoj zaštiti arhivske i filmske građe u arhivima Srbije (1982)…
 • Pravilnik o podacima koji se upisuju u registre, način viđenja registra i centralnog registra arhivske građe i o dokumentaciji o ovim kulturnim dobrima koja se obrazuje i čuva uz registre (1982)…
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radnika u organizacijama zaštite kulturnih dobara (1987)…